.::(مزایای خیساندن بذر رقم سرداری قبل از کاشت)::.

مشکل اصلی گندم زمستانه در مناطق سردسیر، استقرار نامناسب به دلیل مواجه شدن گیاهچه های جوان با درجات حرارت پایین هنگام جوان هزنی است.

به منظور بررسی اثر خیساندن بذر قبل از کاشت )پرایمینگ( بر روی سرعت سبز و عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه در ایستگاه تحقیقات دیم قاملو، یک بررسی طی دو سال انجام شد. از یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و ۲۰ ترکیب تیماری شامل دو رقم گندم دیم )آذر ۲ و سرداری(، سه محلول )آب، سولفات سدیم سه درصد و کلرور سدیم سه درصد( استفاده شد.

نتایج حاصله بیانگر اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد بین تیمارهای آزمایش برای عملکرد دانه و اجزای آن بود. در مجموع، خیساندن بذرها قبل از کاشت تأثیر مثبتی روی عملکرد دانه نداشت، هر چند بعضی از تیمارهای آزمایش نظیر خیساندن در محلول سولفات سدیم سه درصد به مدت ۱۲ ساعت هم در سال اول و هم در سال دوم و در هر دو رقم سرداری و آذر ۲ اثر مثبتی بر عملکرد دانه داشت و توانست عملکرد این دو رقم را به طور متوسط در هر دو سال اجرای آزمایش، ب هترتیب به میزان ۲۹۸ و ۷۰ کیلوگرم در هکتار افزایش دهد. به طور کلی واکنش دو رقم کاملاً متفاوت بود و در مجموع رقم سرداری واکنش بهتری نسبت به خیساندن بذر قبل از کاشت نشان داد. به همین دلیل نتایج حاصل از این آزمایش، رقم سرداری را برای عمل خیساندن بذر قبل از کاشت توصیه م یکند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی

خیساندن بذر رقم سرداری ۱۲ ساعت قبل از کاشت با سولفات سدیم، توان جوان هزنی، سرعت رشد و در نهایت عملکرد دانه را افزایش م یدهد.

ویژگی مناطق کاربرد: مناطق دیم خیز استان کردستان

برگرفته از طرح تحقیقاتی اثر خیساندن قبل از کاشت بذور ارقام گندم دیم در محلول ها و زمان های مختلف بر روی عملکرد و اجزای آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.