خانه / مطالب / درسی / .::(منابع ارشد بیوتکنولوژی/اصلاح نباتات/زراعت)::.

.::(منابع ارشد بیوتکنولوژی/اصلاح نباتات/زراعت)::.

بیوتکنولوژی کشاورزی

 

ژنتیک ضریب ۳

 

مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک استانسفیلد انتشارات فاطمی) ۴۰۰ صفحه اول- جزوه ژنتیک مولکولی دکتر صمدی یزدی -تست دیباگران و پوران پژوهش- جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان – واژه نامه ژنتیک و اصلاح نباتات دکتر ارزانی 

 

اصلاح نباتات ضریب ۳

 

اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- جزوه اصلاح نباتات عمومی و خصوصی دکتر ولی الله محمدی دانشگاه تهران  -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز – جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان- تست دیباگران و پوران پژوهش

 

بیوشیمی ضریب ۲

(در صورت داشتن وقت کتاب بیوشیمی لنینجر + تست دیباگران) و در صورت نداشتن وقت (بیوشیمی جزوه باقری دانشگاه شیراز-چکیده یوشیمی پروین پاسالار-تست یوشیمی کشاورزی دیباگران) – و یا کتاب بیوشیمی لنینجر یک کتاب کامل اما بسیار سنگین و پر حجم است

 

فیزیولوژی گیاهی ضریب ۲

 

مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی احسان زاده واحمدی جلد ۱ و۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی سی سه مرده و احمدی- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر علی احمدی دانشگاه تهران( خلاصه تایزوزاگر) – تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش

 

آفات و ببماری هاضریب ۲

 

اصول مبارزه با آفات رسولیان دانشگاه تهران -جزوه آفات گیاهان زراعی دکتر رسولیان دانشگاه تهران-جزوه آفات گیاهان باغی دکتر سراج دانشگاه چمران اهواز- آفات سبزی و صیفی دکتر رسولیان دانشگاه تهران-جزوه بیماری های زراعی رسولیان دانشگاه تهران -جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز-جزوه اصول مبارزه با بیماری هااحمد زاده دانشگاه تهران جزوه بیماری های سبزی و صیفی دانشگاه تهران- تست اصول مبازره با آفات وبیماری های انتشارات پوران پژوهش

 

 

اصلاح نباتات

 

ژنتیک ضریب ۳

ژنتیک استانفیلد – اصول و مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک از دیدگاه مولکولی بهمن صمدی یزدی  تا صفحه *۲۰۲-جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان  -تست دیباگران و پوران پژوهش

 

اصلاح نباتات ضریب ۳

اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر ولی الله محمذی دانشگاه تهران -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز – جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان- تست دیباگران و پوران پژوهش

 

طرح آزمایشهای کشاورزی ضریب ۲

۱طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی، یزدی صمدی، رضایی، ولیزاده.

۲طرح‌های آزمایشی در کشاورزی، ولی‌زاده، مقدم.

۳طرح‌های آماری در علوم کشاورزی، عبدالله بصیری.

۴طرح و تحلیل آزمایشات کشاورزی، آساد.

 

امار و احتمالات ضریب ۲

امار واحتمالات عبدالمجیدرضایی چاپ جدید -جزوه آمارو احتمالات دکتر فرج الله پور -تست دیباگران

   

زراعت ضریب۲

زراعت گیاهان صنعتی: کتاب زراعت گیاهان صنعتی خواجه پور- جزوه زراعت گیاهان صنعتی ( برگرفته از  کلیه کتاب های مهم مرجع گیاهان صنعتی کشور)

زراعت علوفه :جزوه زراعت علوفه ای ( برگرفته از  کلیه کتاب های مرجع گیاهان علوفه ای کشور -دکتر چائی چی دانشگاه تهران

زراعت عمومی:-کتاب اصول ومبانی زراعت خواجه پور به غیر از فصل های حشرات -امراض و علف های هرز -کتاب مبانی زراعت عمومی  مظاهری فقط تا صفحه ۲۰۰- جزوه دکتر ناصر علوی دانشگاه باهنر کرمان (خلاصه خواجه پور )

زراعت غلات: زراعت غلات  قربان نور محمدی وکاشانی-جزوه زراعت غلات ( برگرفته از کتاب های زراعت غلات قربان نورمحمدی- زراعت غلات ناصر خدابنده- زراعت غلات یحیی امام به همراه سوالات ارشد غلات سال های ۷۱-۱۳۸۷)

دیمکاری: جزوه دیمکاری دانشگاه تهران- جزوه خلاصه زراعت غلات صنعتی، علوفه،غلات

کتاب تست زراعت دیباگران مولف حسن حیدری ذوله

 

زبان ضریب۲

گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.

 

لغت: ۵۰۴ absolutely essential

 

زبان عمومی تألیف آقای عسگری انتشارات کانون فراهنگی آموزش

Agriculture I

 

Agriculture II

 

 

زراعت

 

زراعت ضریب ۴

زراعت گیاهان صنعتی: کتاب زراعت گیاهان صنعتی خواجه پور- جزوه زراعت گیاهان صنعتی ( برگرفته از  کلیه کتاب های مهم مرجع گیاهان صنعتی کشور)

زراعت علوفه :جزوه زراعت علوفه ای ( برگرفته از  کلیه کتاب های مرجع گیاهان علوفه ای کشور -دکتر چائی چی دانشگاه تهران

زراعت عمومی:-کتاب اصول ومبانی زراعت خواجه پور به غیر از فصل های حشرات -امراض و علف های هرز – -کتاب مبانی زراعت عمومی  مظاهری فقط تا صفحه ۲۰۰- جزوه دکتر ناصر علوی دانشگاه باهنر کرمان ( خلاصه خواجه پور )

زراعت غلات: زراعت غلات  قربان نور محمدی وکاشانی-جزوه زراعت غلات ( برگرفته از کتاب های زراعت غلات قربان نورمحمدی- زراعت غلات ناصر خدابنده- زراعت غلات یحیی امام به همراه سوالات ارشد غلات سال های ۷۱-۱۳۸۷)

دیمکاری: جزوه دیمکاری دانشگاه تهران- جزوه خلاصه زراعت غلات صنعتی، علوفه،غلات

کتاب تست زراعت دیباگران مولف حسن حیدری ذوله

 

۲فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب ۳

کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی عوض کوچکی و سرمدنیا به غیر از فصل های ۶۱۱و۱۲- فیزیولوژی گیاهان زراعی علی احمدی( در صورت کمبود وقت  خواندن صفحات ۵۹ تا ۷۳ و ۸۶ تا ۸۹ -۱۰۳ و ۱۰۴-۲۴۲ تا ۲۶۶ کتاب توصیه می شود)  – تست فیزیولوژی گیاهان زراعی دیباگران

 

جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتر کاظم پوستینی دانشگاه تهران- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر کرمزاده

 

۳اکولوژی ضریب ۲

 کتاب اکولوژی اردکانی( تا صفحه ۲۶۸ به صورت کامل مطالعه شود و صفحه ۳۱۷ و۳۲۴و۳۲۵ مطالعه شود)  — جزوه اکولوژی دکتر جوانشیر دانشگاه تبریز- بخش های مهم و کنکوری اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابوری-  جزوه خلاصه نکات مهم کتاب های شالوده بوم شناسی میمندی نژاد و مبانی محیط زیست وهاب زاده ( ۲ منبع سال های اخیر اکولوژی ) – تست اکولوژی انتشارات دیباگران

 

۴طرح وازمایشات ضریب ۲

کتاب طرح ولی زاده و مقدم- تست طرح اماری دیباگران مولف فواد فاتحی -تست طرح اماری پوران پژوهش مولف علیرضا اطمینان-جزوه طرح دکتر پیغمبری دانشگاه تهران- جزوه طرح دکتر صمدی یزدی

 

۵خاکشناسی ضریب ۱

 جزوه خاک شناسی **عمومی  میرحسینی دانشگاه تهران- جزوه خاک شناسی شهلا محمودی دانشگاه تهران -تست خاکشناسی دیباگران- جزوه خاک شناسی دکتر حیدری دانشگاه تهران

۳ comments

 1. سلام . خسته نباشین .
  یه سوال , برای هردرس چند تا منبع گذاشتین , مثلا برای ژنتیک 3 تا کتابو یه جزوه گذاشتین . باید همشونو بخونیم یا یکیشو انتخاب کنیم ?
  من فقط استانسفیلد میخونم آخه !

  • حجت تربیت

   این ها به عنوان منابع اصلی و معتبر هستن که معرفی شده است.

 2. سلام
  اگه ممکنه منابع دکترا رو هم معرفی کنید
  با سپاس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod