.::(منابع ارشد بیوتکنولوژی/اصلاح نباتات/زراعت)::.

بیوتکنولوژی کشاورزی

 

ژنتیک ضریب ۳

 

مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک استانسفیلد انتشارات فاطمی) ۴۰۰ صفحه اول- جزوه ژنتیک مولکولی دکتر صمدی یزدی -تست دیباگران و پوران پژوهش- جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان – واژه نامه ژنتیک و اصلاح نباتات دکتر ارزانی 

 

اصلاح نباتات ضریب ۳

 

اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- جزوه اصلاح نباتات عمومی و خصوصی دکتر ولی الله محمدی دانشگاه تهران  -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز – جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان- تست دیباگران و پوران پژوهش

 

بیوشیمی ضریب ۲

(در صورت داشتن وقت کتاب بیوشیمی لنینجر + تست دیباگران) و در صورت نداشتن وقت (بیوشیمی جزوه باقری دانشگاه شیراز-چکیده یوشیمی پروین پاسالار-تست یوشیمی کشاورزی دیباگران) – و یا کتاب بیوشیمی لنینجر یک کتاب کامل اما بسیار سنگین و پر حجم است

 

فیزیولوژی گیاهی ضریب ۲

 

مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی احسان زاده واحمدی جلد ۱ و۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی سی سه مرده و احمدی- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر علی احمدی دانشگاه تهران( خلاصه تایزوزاگر) – تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش

 

آفات و ببماری هاضریب ۲

 

اصول مبارزه با آفات رسولیان دانشگاه تهران -جزوه آفات گیاهان زراعی دکتر رسولیان دانشگاه تهران-جزوه آفات گیاهان باغی دکتر سراج دانشگاه چمران اهواز- آفات سبزی و صیفی دکتر رسولیان دانشگاه تهران-جزوه بیماری های زراعی رسولیان دانشگاه تهران -جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز-جزوه اصول مبارزه با بیماری هااحمد زاده دانشگاه تهران جزوه بیماری های سبزی و صیفی دانشگاه تهران- تست اصول مبازره با آفات وبیماری های انتشارات پوران پژوهش

 

 

اصلاح نباتات

 

ژنتیک ضریب ۳

ژنتیک استانفیلد – اصول و مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک از دیدگاه مولکولی بهمن صمدی یزدی  تا صفحه *۲۰۲-جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان  -تست دیباگران و پوران پژوهش

 

اصلاح نباتات ضریب ۳

اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر ولی الله محمذی دانشگاه تهران -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز – جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان- تست دیباگران و پوران پژوهش

 

طرح آزمایشهای کشاورزی ضریب ۲

۱طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی، یزدی صمدی، رضایی، ولیزاده.

۲طرح‌های آزمایشی در کشاورزی، ولی‌زاده، مقدم.

۳طرح‌های آماری در علوم کشاورزی، عبدالله بصیری.

۴طرح و تحلیل آزمایشات کشاورزی، آساد.

 

امار و احتمالات ضریب ۲

امار واحتمالات عبدالمجیدرضایی چاپ جدید -جزوه آمارو احتمالات دکتر فرج الله پور -تست دیباگران

   

زراعت ضریب۲

زراعت گیاهان صنعتی: کتاب زراعت گیاهان صنعتی خواجه پور- جزوه زراعت گیاهان صنعتی ( برگرفته از  کلیه کتاب های مهم مرجع گیاهان صنعتی کشور)

زراعت علوفه :جزوه زراعت علوفه ای ( برگرفته از  کلیه کتاب های مرجع گیاهان علوفه ای کشور -دکتر چائی چی دانشگاه تهران

زراعت عمومی:-کتاب اصول ومبانی زراعت خواجه پور به غیر از فصل های حشرات -امراض و علف های هرز -کتاب مبانی زراعت عمومی  مظاهری فقط تا صفحه ۲۰۰- جزوه دکتر ناصر علوی دانشگاه باهنر کرمان (خلاصه خواجه پور )

زراعت غلات: زراعت غلات  قربان نور محمدی وکاشانی-جزوه زراعت غلات ( برگرفته از کتاب های زراعت غلات قربان نورمحمدی- زراعت غلات ناصر خدابنده- زراعت غلات یحیی امام به همراه سوالات ارشد غلات سال های ۷۱-۱۳۸۷)

دیمکاری: جزوه دیمکاری دانشگاه تهران- جزوه خلاصه زراعت غلات صنعتی، علوفه،غلات

کتاب تست زراعت دیباگران مولف حسن حیدری ذوله

 

زبان ضریب۲

گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.

 

لغت: ۵۰۴ absolutely essential

 

زبان عمومی تألیف آقای عسگری انتشارات کانون فراهنگی آموزش

Agriculture I

 

Agriculture II

 

 

زراعت

 

زراعت ضریب ۴

زراعت گیاهان صنعتی: کتاب زراعت گیاهان صنعتی خواجه پور- جزوه زراعت گیاهان صنعتی ( برگرفته از  کلیه کتاب های مهم مرجع گیاهان صنعتی کشور)

زراعت علوفه :جزوه زراعت علوفه ای ( برگرفته از  کلیه کتاب های مرجع گیاهان علوفه ای کشور -دکتر چائی چی دانشگاه تهران

زراعت عمومی:-کتاب اصول ومبانی زراعت خواجه پور به غیر از فصل های حشرات -امراض و علف های هرز – -کتاب مبانی زراعت عمومی  مظاهری فقط تا صفحه ۲۰۰- جزوه دکتر ناصر علوی دانشگاه باهنر کرمان ( خلاصه خواجه پور )

زراعت غلات: زراعت غلات  قربان نور محمدی وکاشانی-جزوه زراعت غلات ( برگرفته از کتاب های زراعت غلات قربان نورمحمدی- زراعت غلات ناصر خدابنده- زراعت غلات یحیی امام به همراه سوالات ارشد غلات سال های ۷۱-۱۳۸۷)

دیمکاری: جزوه دیمکاری دانشگاه تهران- جزوه خلاصه زراعت غلات صنعتی، علوفه،غلات

کتاب تست زراعت دیباگران مولف حسن حیدری ذوله

 

۲فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب ۳

کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی عوض کوچکی و سرمدنیا به غیر از فصل های ۶۱۱و۱۲- فیزیولوژی گیاهان زراعی علی احمدی( در صورت کمبود وقت  خواندن صفحات ۵۹ تا ۷۳ و ۸۶ تا ۸۹ -۱۰۳ و ۱۰۴-۲۴۲ تا ۲۶۶ کتاب توصیه می شود)  – تست فیزیولوژی گیاهان زراعی دیباگران

 

جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتر کاظم پوستینی دانشگاه تهران- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر کرمزاده

 

۳اکولوژی ضریب ۲

 کتاب اکولوژی اردکانی( تا صفحه ۲۶۸ به صورت کامل مطالعه شود و صفحه ۳۱۷ و۳۲۴و۳۲۵ مطالعه شود)  — جزوه اکولوژی دکتر جوانشیر دانشگاه تبریز- بخش های مهم و کنکوری اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابوری-  جزوه خلاصه نکات مهم کتاب های شالوده بوم شناسی میمندی نژاد و مبانی محیط زیست وهاب زاده ( ۲ منبع سال های اخیر اکولوژی ) – تست اکولوژی انتشارات دیباگران

 

۴طرح وازمایشات ضریب ۲

کتاب طرح ولی زاده و مقدم- تست طرح اماری دیباگران مولف فواد فاتحی -تست طرح اماری پوران پژوهش مولف علیرضا اطمینان-جزوه طرح دکتر پیغمبری دانشگاه تهران- جزوه طرح دکتر صمدی یزدی

 

۵خاکشناسی ضریب ۱

 جزوه خاک شناسی **عمومی  میرحسینی دانشگاه تهران- جزوه خاک شناسی شهلا محمودی دانشگاه تهران -تست خاکشناسی دیباگران- جزوه خاک شناسی دکتر حیدری دانشگاه تهران

۳ دیدگاه

 1. سلام . خسته نباشین .
  یه سوال , برای هردرس چند تا منبع گذاشتین , مثلا برای ژنتیک 3 تا کتابو یه جزوه گذاشتین . باید همشونو بخونیم یا یکیشو انتخاب کنیم ?
  من فقط استانسفیلد میخونم آخه !

  • حجت تربیت

   این ها به عنوان منابع اصلی و معتبر هستن که معرفی شده است.

 2. سلام
  اگه ممکنه منابع دکترا رو هم معرفی کنید
  با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.