.::(نکاتی از اصلاح خصوصی، برای کنکور ارشد)::.

هرچند خیلی از این نکات بسیار ساده به نظر میرسن، اما تک تک این بسیار ساده ها، پرسش های کارشناسی ارشد سال های قبل هستن که من پرسش چهارگزینه ای و جواب اون رو به صورت این جمله های کوتاه درآوردم و جواب تست های مربوطه رو در هر جمله با فونت قرمز تایپ کردم.

جهت دورگ گیری مصنوعی در هر سنبلچه گندم و جو به ترتیب گل های وسطی و کناری حذف می شوند.

گل کردن گندم از وسط سنبلچه شروع می شود.

در یک واریته پلی بیت چغندرقند کم ترین سهم متعلق به گیاهان دی پلوئید و تتراپلوئید و بیش ترین درصد متعلق به تری پلوئیدها می باشد.

تریتیکاله ی هگزاپلوئید بالاترین مطلوبیت را در بین سایر سطوح پلوئیدی تریتیکاله داراست.

گوگومتد نوعی از گرده افشانی است.

Glaberima خویشاوند نزدیک برنج است.

از نظر تکاملی، جو دو ردیفه بر شش ردیفه تقدم دارد.

در سورگوم، سنبله های پایه دار عقیم هستند.

مقاومت عمودی به بیماری ها و آفات از نوع ناپایدار است که توسط تعداد کمی ژن کنترل می شود.

کلیستوگامی مکانیسم عامل خودباروری در گیاه جو است.

در تلاقی دو واریته پاکوتاه و پابلند برنج در آزمایش های اصلاحی، والد پاکوتاه به عنوان والد مادری درنظر گرفته می شود.

در گندم هگزاپلوئید هفت دسته کروموزوم همولوگ (نیمه مشابه) وجود دارد.

جهت به دست آوردن برنج هایی پاکوتاه و زودرس از جهش استفاده شده است.

برای اخته کرد گندم گلچه های وسط حذف می شوند.

سویای تتراپلوئید نسبت به سویای دی پلوئید، بذر درشت تری دارد.

استفاده از نی نوشابه در تلاقی توتون و پنبه متداول است.

استفاده از آب گرم برای اخته کردن سورگوم و برنج متداول است.

سویا ۴۰ کروموزوم و در نتیجه ۲۰ گروه لینکاژی دارد.

گندم، جو و ذرت ۳ پرچم دارند اما برنج ۶ تا.

بالک تک بذری، روش اصلاحی معمول در سویاست.

عامل تکامل جو زراعی، تنوع مندلی ناشی از جهش است.

گندم و جو هر دو دارای سه گلچه در هر سنبلچه می باشند.

سورگوم زراعی دارای ۲۰ کروموزوم و بنابراین ۱۰ گروه لینکاژی است.

جوهای دو و شش ردیفه تنها در یک ژن با هم تفاوت دارند.

گندم ۳، چغندقند ۵، برنج ۶ و سویا ۱۰ بساک دارد.

تریتیکاله F1 حاصل از تلاقی گندم و یولاف و دوبرابر شدن تعداد کروموزوم های آن هاست.

در سورگوم واریته هایی با گل بسته به خسارت پرندگان مقاوم هستند.

در اخته کردن جو، گلچه های کناری حذف می شوند.

در توتون گل هایی که گررده افشانی ناموفق دارند؛ یکی دو روز بعد ریزش می کنند.

اگر تعداد کروموزوم های سویا را دو برابر کنیم؛ عملکرد آن کاهش پیدا می کند.

جو گیاهی دیپلوئید با ۱۴ کروموزوم است. بنابراین ۷ گروه لینکاژی دارد.

گل های سویا در هوای سرد به صورت کلیستوگام درخواهند آمد.

در مقاومت آنتی بیوز، حشره بعداز تغذیه از گیاه از بین می رود.

Triticum timopheevi منبع سیتوپلاسمی در گندم است.

چین، منشأ گیاه سویاست.

در اصلاح برنج، بالا بودن میزان آمیلوز یک حسن محسوب می شود و واریته هایی از برنج که آمیلوز کمی دارند؛ هنگام پخت به هم می چسبند.

اگر بیماری آزادانه روی رقمی توسعه یابد اما نتواند به طور اساسی عملکرد آن رقم را کاهش دهد به این نوع مقاومت، تحمل گفته می شود.

ارقام دانه زرد کتان روغن بیش تر و عدد یدی بهتری در مقایسه با ارقام دانه قهوه ای دارند.

گیاهان نرعقیم سویا مدت زمان بیشتری در مزرعه سبز باقی می مانند.

های پرولی رقم جو است از اتیوپی با پروتئین و لایزین بالا

کلاله ی گندم، جو و یولاف دوشاخه است و چغندقند کلاله ی سه شاخه دارد.

در گیاه ذرت (۲۰ کروموزومی) نقشه ی همبستگی برای ۱۰ کروموزوم تهیه شده است.

به دلیل پایین بودن قابلیت توارث عملکرد، روش انتخاب دسته جمعی (Mass) در افزایش عملکرد ذرت موفق نبوده است.

بعضی از صفات تئوزینت توسط اینتروگرسیون به ذرت اهلی منتقل شده است.

در اصلاح یونجه به ترتیب روش های پلی کراس و تولید واریته های ساختگی (سنتتیک) متداول است.

به وسیله ی روش های تاپ کراس، پلی کراس و دی الل کراس به ترتیب قابلیت ترکیب پذیری عمومی- قابلیت ترکیب پذیری عمومی- قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی قابل تعیین است.

ورس ریشه ای ذرت حالتی است که ساقه ی ذرت بیش از ۳۰ درجه از حالت قائم منحرف شود.

برای تولید بذر هیبرید مضاعف (دبل کراس) ذرت به ۷ مزرعه نیاز داریم (۴ مزرعه برای تولید اینبرد لاین ها، دو مزرعه برای تولید F1 ها و یک مزرعه برای تولید دبل کراس).

Floury.2 جهش یافته ای در ذرت است که لایزین بالایی دارد.

S0 جامعه ی اولیه ی ذرت است برای شروع تولید اینبرد لاین

گل چغندرقند از نوع گل های ناقص بوده و فاقد گل برگ است.

تیپ O چغندرقند گیاهانی هستند با سیتوپلاسم نرمال و ژن های برگرداننده ی باروری مغلوب

برای تولید بذر هیبرید سینگل کراس ذرت به ۳ مزرعه نیاز داریم.

در چغندرقندهای Isoploid والد ماده دی پلوئید در نظر گرفته می شود چون انتقال سیستم نرعقیمی به دی پلوئیدها راحت تر است.

Hiproly، Nap.Hal و Floury.2 به ترتیب ارقام پرپروتئین (لایزین بالا) جو، گندم و ذرت هستند.

چغندرقندهای Isoploid بهتر از Anisoploid ها (مخلوطی از دی پلوئید و تری پلوئید و تتراپلوئید) هستند چون تنها چغندرقندهای تری پلوئید را شامل می شوند.

به اثر آنی دانه ی گرده بر روی رنگ اندوسپرم دانه، زنیا گفته می شود.

برای تولید تجاری بذر تری پلوئید منوژرم چغندقند، گیاه دی پلوئید منوژم نرعقیم را به عنوان والد مادری با گیاه تتراپلوئید نربارور پلی ژرم به عنوان والد پدری تلاقی می دهند.

امروزه زمان رسیدن ذرت به صورت بلوغ فیزیولوژیکی که با تشکیل لایه ای سیاه رنگ در نوک دانه ی ذرت همراه است تعیین می شود.

در اصلاح نباتات و برای اصلاح یک جمعیت، گزینش برای عمل ژنی از نوع افزایشی نسبت به حالات دیگر (غالبیت و اپیستازی و فوق غالبیت و غلبه ی ناقص) مطمئن تر است.

ذرت گیاهی است پروتاندر که هر سنبلچه ی نر آن دو گلچه دارد.

در یک توده ی بومی یونجه، جمعیت ناهمگن و افراد هتروزیگوت هستند.

Tripping در یونجه به تلقیح توسط حشرات و البته بیشتر، زنبورها گفته می شود.

دقیق ترین روش سنجش قدرت ترکیب پذیری در علوفه روش پلی کراس است.

چغندرقند گیاهی است که مستقیمأ ساخته ی دست بشر و محصول اصلاح نباتات است.

بذور برداشت شده از یک مزرعه ی ایزوله که در آن یک اینبرد لاین ذرت کشت شده باشد حاصل خودگشنی است (چون اینبرد لاین خلوص کامل دارد؛ دگرگشنی در آن با خودگشنی تفاوتی ندارد).

سمی گامی پدیده است که منجر به بروز هاپلوئیدی می شود و در پنبه مشاهده شده است.

در پنبه ی آلوتتراپلوئید (AADD)، ژنوم A مربوط به گونه ی دی پلوئید دنیای قدیم و ژنومD مربوط به گونه ی دی پلوئید دنیای جدید است که کروموزوم های مربوط به ژنوم A (دنیای قدیم) بزرگ تر هستند.

توارث مونوژرم بودن بذر در چغندرقند تک ژنی است.

بولتینگ در چغندقند یعنی به بذر رفتن چغندرقند در سال اول (در حالی که انتظار داریم چغندرقند سال اول ریشه تولید کند و سال دوم بذر بدهد).

در چغندرقند صفت بولتینگ صرفأ تحت کنترل عوامل محیطی است و ژنتیک روی آن بی تأثیر است.

۶ دیدگاه

 1. slm be hamatun,khaste nabashid..
  ye tashakor be khatere matalebe mofidetun va ye nokte inke to bakhshe nokate eslah,jomleye 13 kamel nis,LOTFAN jaye khalisho por konin.
  merc..

 2. میشه لطف کنید و منابع ارشد بیوتکنولوژی رو تو سایت بذارید
  میدونم یه سری منابع تو سایت هست ولی بهترین منایع رو میخوام چیزایی که خودتون خوندید و جواب داده

 3. هادی فاضلی

  بسیار عالی بود . ممنون از سایت پربار تون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.